Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 21 IV 2009

Słowo z dnia 21 IV 2009

Document Actions
Tego dnia – według zamysłu prowadzących spotkanie – miało być więcej niż
jedno Słowo. I tak też było.
Pwt 6, 4
Iz 65, 17 – 22
J 8, 12
1Kor 13, 4 – 8
Mt 28, 20b

2009-04-21 to 2009-04-28

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Pwt 6, 4 :
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.

Iz 65, 17 – 22:
Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce.

J 8, 12:
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

1Kor 13, 4 – 8:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.

Mt 28, 20b:
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-04-23 12:45

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: