Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowa z 16 września 2008

Słowa z 16 września 2008

Document Actions
1Kor 12, 12-14. 27-31a
dodatkowo z modlitwy wstawienniczej 1Kor 13, 1-11 oraz Hbr 13, 5-6.15-16

Słowo zasadnicze – 1Kor 12, 12-14. 27-31a:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary.

 

 

Słowa dodatkowe – na modlitwie wstawienniczej (dusycki cekające za połciyrzy):

 

1Kor 13, 1-11:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.


Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą; .
nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,

nie jest jak proroctwa, które się skończą,

albo jak dar języków, który zniknie,

lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,

po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,

zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,

mówiłem jak dziecko,

czułem jak dziecko,

myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

 

Hbr 13, 5-6.15-16:

Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział:

Nie opuszczę cię ani pozostawię.

Śmiało więc mówić możemy:

Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się,

bo cóż może mi uczynić człowiek?

Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.

by SlawekKrynke last modified 2008-10-17 12:12

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: