Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 29 IX 2009 (czytania mszalne)

Słowo z dnia 29 IX 2009 (czytania mszalne)

Document Actions
Tego dnia był odpust parafialny - święto św. Michała Archanioła, jak również - imieniny naszego opiekuna, Ks. Michała, i w ramach spotkania w łączności z całą parafią uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne:
Dn 7, 9 -10. 13 - 14; Ap 12, 7 – 12a; Ps 138(137), 1 - 2a. 2b - 3. 4 - 5 Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Alleluja: por. Ps 103(102), 21; Ewangelia: J 1, 47 - 51

2009-09-29 to 2009-10-06


Pierwsze czytanie – Dn 7, 9 – 10. 13 – 14:
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Psalm responsoryjny – Ps 138(137), 1 – 2a. 2b – 3. 4 – 5:

Refren (por. 1c): Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka».

Refren.

Drugie czytanie – Ap 12, 7 – 12a:
Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy. »

Aklamacja przed Ewangelią por. Ps 103(102), 21

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
Wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia: J 1, 47 – 51:
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz? » Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! » Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: "Widziałem cię pod drzewem figowym"? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

by SlawekKrynke last modified 2009-10-13 11:52

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: