Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 2 II 2010

Słowo z dnia 2 II 2010

Document Actions
Iz 43, 1 – 7. 18 – 21
Mt 6, 33

2010-02-02 to 2010-02-09

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Słowo zasadnicze – Iz 43, 1 – 7. 18 – 21:
Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: „Oddaj!” i Południowi: „Nie zatrzymuj!” Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. (…) Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę?».

Słowo dodatkowe od prowadzącej spotkanie Ani Malec – Mt 6, 33:
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-02-04 21:51

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: