Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 30 III 2010

Słowo z dnia 30 III 2010

Document Actions
Lb 21, 4 – 9
Ps 1, 1 – 3; Iz 58, 11a; Ps 52 (51), 10 – 11; Rdz 1, 1 – 2;
Mk 10, 28 – 30; Pnp 2, 10b – 12; Iz 64, 1 – 3; Dn 3, 26 – 27; Iz 52, 7;
Ps 127 (126), 1; 1Kor 13, 1 – 13

2010-03-30 to 2010-04-06

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Słowo zasadnicze – Lb 21, 4 – 9:
Od góry Hor Izraelici szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu, wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Słowa dodatkowe dla niedawno będących na REO Basi i Jagody – Ps 1, 1 – 3:
Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Iz 58, 11a:
Pan cię zawsze prowadzić będzie,
Nasyci dusze twoją na pustkowiach.
Odmłodzi wszystkie twoje kości.

Ps 52 (51), 10 – 11:
Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym
zaufam na wieki łaskawości Boga.
Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.

Rdz 1, 1 – 2:
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem; ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Słowa dodatkowe dla przejmującej na około dwóch miesięcy odpowiedzialność za naszą wspólnotę Krysi – Mk 10, 28 – 30:
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym». Pnp 2, 10b – 12:
Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, Iz 64, 1 – 3:
Podobnie jak ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody - abyś dał poznać Twe imię wrogom. Przed Tobą drżeć będą narody, gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, zstąpiłeś: przed Tobą skłębiły się góry, i o których z dawna nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.

Dn 3, 26 – 27:
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków, i pełen chwały;
Imię Twoje jest błogosławione na wieki.
Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nam uczyniłeś,
a wszystkie czyny Twoje pełne prady,
drogi zaś Twoje proste
i wszystkie wyroki pełne słuszności.

Iz 52, 7 – 8:
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.

Słowa dodatkowe dla zaręczonych Ani i Michała – Ps 127 (126), 1:
Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

1Kor 13, 1 - 13:
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-05-20 19:23

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: