Personal tools
You are here: Home O nas Statut Grupy Modlitewnej “Światło”
Document Actions

Statut Grupy Modlitewnej “Światło”

by Marcin Wudarczyk last modified 2010-01-21 23:44

Statut został ostatecznie zatwierdzony przez ks. proboszcza Józefa Hassa dnia 24 lutego 2009. Wcześniej został również zaakceptowany przez diecezjalnego koordynatora odnowy, którym jest ks. Andrzej Grefkowicz.

Statut Grupy Modlitewnej “Światło”

 

I.     Grupa

 1. "Światło" jest grupą modlitewną katolickiej Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Michała Archanioła w Warszawie (zwane dalej Światło). Światło powstało 12 stycznia 1996 r.
 2. Podstawowym zaangażowaniem Światła jest organizowanie Spotkań Modlitewnych oraz ewangelizacja osób ze wszystkich grup wiekowych. Światło organizuje także inne spotkania (w tym formacyjne), wyjazdy oraz inne inicjatywy.
 3. Światło prowadzi swoich członków do:
  1. dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi,
  2. osobistego otwarcia się na Ducha Świętego,
  3. przyjmowania i posługiwania charyzmatami w całym Kościele,
  4. głoszenia Ewangelii słowem i czynem,
  5. stałego wzrostu do świętości w Kościele katolickim.
 4. Członkowie Światła są także wezwani do wypełniania punktów „Naszego Credo”. Światło przyjmuje je jako ideał, ku któremu chce zmierzać, a nie prawo, które jest w stanie wypełnić.
 5. Światło figuruje w diecezjalnym spisie grup Odnowy, zaś jego członkowie uczestniczą w rekolekcjach i innych spotkaniach i zjazdach organizowanych przez ruch Odnowy, a w szczególności przez Centrum Formacji Wieczernik.
 6. Grupa Światło winna jest posłuszeństwo Asystentowi Kościelnemu (księdzu opiekunowi) oraz Księdzu Proboszczowi. Światło zobowiązuje się także do przestrzegania zaleceń Diecezjalnego Koordynatora Odnowy.
 7. Światło może być rozwiązane wspólną decyzją Księdza Proboszcza, Lidera oraz Diecezjalnego Koordynatora Odnowy, z decydującym głosem Księdza Proboszcza.
 8. Najważniejszymi posługami w Świetle są: Lider, Odpowiedzialny, Animator, Szef Diakonii. Najważniejszymi organami Światła są: Grono Odpowiedzialnych, Grono Animatorów oraz Grupy Dzielenia i Diakonie.

II.   Posługi

 1. Lider jest odpowiedzialny za całą działalność grupy Światło; członkowie Światła zobowiązani są do posłuszeństwa Liderowi w sprawach grupy  i w tych sprawach poza grupą, w których reprezentują Światło  lub uczestniczą jako członkowie Światła.
 2. Lider organizuje działalność Światła, reprezentuje je na zewnątrz oraz obowiązany jest do rozeznawania Woli Bożej w stosunku do Światła.
 3. Lider wybierany jest w drodze głosowania zgodnie z oficjalną procedurą zatwierdzoną przez Diecezjalnego Koordynatora Odnowy.
 4. Lider wybiera Odpowiedzialnych, którzy będą z nim współpracować. Tryb, zakres odpowiedzialności i czas pełnienia funkcji określa Lider (za zgodą Odpowiedzialnego).
 5. Lider może zostać odwołany wspólną decyzją Księdza Proboszcza, Grona Animatorów oraz Diecezjalnego Koordynatora Odnowy, z decydującym głosem Księdza Proboszcza. Lider może także zrezygnować z pełnienia posługi przed końcem kadencji.
 6. Pełnić posługę Animatora może osoba, która jest członkiem Światła co najmniej od roku i która była już Animatorem w Świetle czy innym ruchu z odpowiednią formacją  lub co najmniej przez rok uczestniczyła w przygotowaniu do bycia animatorem.
 7. Na początku każdego roku akademickiego Lider przedstawia Gronu Animatorów osoby, którym zaproponuje się posługę Animatora lub też podjęcie Przygotowań do bycia Animatorem. Lider podejmuje decyzję na podstawie rozeznania przeprowadzonego w Gronie Odpowiedzialnych. Potencjalny animator przeprowadza rozeznanie osobiste i podejmuje decyzję o podjęciu służby.
 8. Szef Diakonii jest wyznaczany przez Lidera jako osoba odpowiedzialna za konkretną Diakonię na okres jednego roku. Szefowie Diakonii są obowiązani konsultować wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące Diakonii z Liderem.

III.  Grona

 1. Grono Odpowiedzialnych stanowią Odpowiedzialni wraz z Liderem. W tym gronie omawiane są najważniejsze decyzje, plany na kolejne lata, przygotowywane są spotkania Grona Animatorów. Częstotliwość spotkań tego grona zależy od potrzeb i decyzji Lidera, jednak zaleca się, aby spotkania miał miejsce nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Grono Animatorów stanowią Odpowiedzialni, Lider, Animatorzy oraz Przygotowujący się do bycia Animatorami. W tym gronie zatwierdzane są najważniejsze decyzje, dyskutowane sprawy wymagające omówienia oraz przekazywane są informacje na temat pracy Światła. W tym gronie ma miejsce także formacja animatorska, jego członkowie są obowiązani także wyjeżdżać na dłuższe rekolekcje co najmniej raz na dwa lata. Spotkania tego grona powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Grupy Dzielenia składają się z co najmniej jednego Animatora oraz co najmniej dwóch innych członków Światła. Grupy Dzielenia spotykają się na dzieleniu na zadany temat w miejscach i trybie określonym przez Lidera. Członków Grupy Dzielenia obowiązuje tajemnica tego wszystkiego, co w ramach Grupy Dzielenia jest wypowiadane. Członkowie Grupy Dzielenia obowiązani są do posłuszeństwa Animatorowi w zakresie prowadzenia dzielenia.
 4. Diakonia składa się z członków Światła, Odpowiedzialnego Diakonii i ewentualnie osób z innych wspólnot i grup, które wspólnie podejmują się konkretnej posługi. W Świetle istnieją Diakonie: Ewangelizacyjna, Liturgiczna, Muzyczna, Wstawiennicza, Rozeznająca, Aniołów Stróżów, Internetowo-Plastyczna. Lider może powoływać nowe Diakonie i zawieszać działanie istniejących.

IV. Praca grupy

 1. Spotkania Modlitewne prowadzone są przez członków Światła wyznaczonych przez Lidera; trwają około 1 godziny. Centralnym punktem spotkania jest Słowo Boże, rozeznane lub wybrane na podstawie Liturgii Kościoła.
 2. Uczestnicy Spotkań Modlitewnych poprzez obecność na spotkaniu zobowiązują się do posłuszeństwa prowadzącemu spotkanie oraz Liderowi. Osoby nie stosujące się do zaleceń mogą być poproszone o opuszczenie spotkania.
 3. Uczestnicy Spotkań Modlitewnych zobowiązują się także do zachowania pełnego szacunku w stosunku do innych uczestników spotkania, ich przekonań oraz wiary katolickiej.
 4. Światło zobowiązuje się do uczestnictwa i pomocy w miarę swych możliwości w życiu Parafii.
 5. Światło podejmuje ofiarnie inicjatywy ewangelizacyjne w parafii i Kościele. W szczególności, służy poprzez organizację wyjazdów Kurs Filip oraz czynny udział w innych wydarzeniach ewangelizacyjnych w parafii, mieście, diecezji i Kościele.
 6. Grupy Dzielenia powoływane są przez Lidera i spotkają się w ramach przyjętego przez Grono Animatorów harmonogramu.

V.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy statut zaczyna obowiązywać z dniem 24 lutego 2009 roku.
 2. Statut został zatwierdzony przez Lidera, Grono Animatorów, członków Światła, a także Księdza Proboszcza oraz Diecezjalnego Koordynatora Odnowy.
 3. Zmiany statutu muszą być zatwierdzone przez Lidera i Grono Animatorów, a także przez Asystenta Kościelnego oraz Diecezjalnego Koordynatora Odnowy.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: